Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.maisongldn.be, eigendom van Mevrouw Rhea Lizen – maison GLDN, met maatschappelijke zetel te 2530 BOECHOUT, Hugo Verrieststraat 35, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0897.719.459, IBAN BE74 7340 4479 4407, BIC KREDBEBB, tel. +32 (0)475 846 330, e-mail rhea@maisongldn.be, (hierna genoemd ‘maison GLDN’).
Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Mevrouw Rhea Lizen – maison GLDN en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan.
Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Artikel 1 – Toepassing
1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een bestelling via de webwinkel van maison GLDN geplaatst wordt door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’) voor de aankoop van producten of geschenkbonnen (hierna ‘producten’),alsmede op de boeking van bepaalde bijhorende diensten (hierna ‘diensten’).
1.2. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van maison GLDN moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door maison GLDN zijn aanvaard.
Bij het boeken van diensten, worden de algemene voorwaarden aan de Klant gecommuniceerd. De Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, hierbij bepaald op 7 kalenderdagen. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door maison GLDN.
1.3. Maison GLDN behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling op de website bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Maison GLDN draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van maison GLDN.
2.2. De overeenkomst tussen maison GLDN en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de online bestelling van producten, of de aanvraag voor een boeking van diensten, door de Klant gevalideerd wordt met een order- of boekingsbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door maison GLDN. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Een bevestiging is pas mogelijk na aanvaarding van de algemene voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten of diensten door de Klant. Maison GLDN blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.

Artikel 3 – Prijzen en voorwaarden producten
3.1. De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Voor een bestelling boven 50,00 EUR, rekent maison GLDN geen verzend- en leveringskosten aan voor leveringen in België. Onder de 50 EUR, bedragen de verzendingskosten 5,00 EUR per bestelling.
Voor leveringen in Nederland, bedragen de verzend- en leveringskosten 9,00 EUR.
Indien de Klant voor een verzekerde levering wenst te gaan, kan hij dit zelf regelen en is hij eveneens gehouden de bijkomende kosten hiervoor te dragen. Retourkosten zijn steeds ten laste van de Klant.
3.3. Gratis ophaling door de Klant is mogelijk op de maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Hugo Verrieststraat 35, en voor zover de Klant deze optie heeft gekozen bij het einde van de bestelling en nadat hij er door maison GLDN per e-mail van werd verwittigd dat de bestelling klaar staat.
3.4. De opgave van prijs heeft uitsluitend betrekking op de producten zoals woordelijk omschreven in de productomschrijving. De bijhorende foto’s zijn ter illustratie bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4 – Voorwaarden geschenkbonnen
4.1. De digitale geschenkbon wordt na aankoop per e-mail aan de Klant gestuurd en kan worden afgedrukt of doorgestuurd aan derden voor gebruik. Maison GLDN is niet aansprakelijk voor de verzending van een cadeaucheque naar een onjuist of niet-bestaand e-mailadres opgegeven door de Klant.
Indien de Klant kiest voor een papieren geschenkbon, kan deze worden verzonden of afgehaald op de maatschappelijke zetel van maison GLDN voor zover de Klant deze optie heeft gekozen bij het einde van de bestelling en nadat hij er door maison GLDN per e-mail van werd verwittigd dat de geschenkbon klaar ligt.
4.2. De geschenkbonnen zijn twaalf (12) maanden geldig en kunnen ingewisseld worden voor de producten aangeboden op www.maisongldn.be. Zij kunnen niet omgeruild worden of ingewisseld voor geld, noch worden gebruikt voor de boeking van diensten.
4.3. Verzendkosten en BTW zijn van toepassing op alle items aangekocht met een geschenkbon.
4.4. Promotievouchers/kortingsbonnen kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van geschenkbonnen.
4.5. Als het bedrag van de bestelling de waarde van de geschenkbon overschrijdt, dient de Klant het resterende bedrag bij te betalen. Als de waarde van de geschenkbon meer bedraagt dan het bedrag van de bestelling, dan kan dezelfde code gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het resterende bedrag zal beschikbaar blijven tot wanneer het saldo opgebruikt is of tot wanneer de termijn verstreken is.
3.6. Voor retourzendingen van items die werden aangekocht met een geschenkbon, zal een nieuwe geschenkbon uitgegeven worden geldig voor de resterende termijn van de oorspronkelijke bon.

Artikel 5 – Voorwaarden Kortingsbonnen
5.1. Kortingsbonnen kunnen niet worden aangekocht maar worden door maison GLDN aangeboden.
5.2 De geldigheidsperiode van de kortingsbonnen is beperkt in de tijd, en ze kunnen enkel worden toegepast vanaf een minimale aankoopwaarde. Een kortingsbon kan slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling op de webwinkel, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Ze zijn niet te gebruiken voor de boeking van diensten.
5.3 De waarde van de bestelling moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de bestelde producten, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. Indien een kortingsbon werd gebruikt en de totale waarde van de bestelling wordt kleiner dan de minimale aankoopwaarde ten gevolge van een retourzending, behoudt maison GLDN zich het recht voor om de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de behouden producten.
Kortingsbonnen kunnen niet omgeruild worden of ingewisseld voor geld. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd. Kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen.
5.4 Kortingsbonnen dienen te worden ingegeven alvorens de bestelling wordt afgerond, aan de hand van de kortingscode. Na afronding van het bestelproces is het niet meer mogelijk om de kortingsbon te gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren.

Artikel 6 – Betaling
6.1. Maison GLDN biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Stripe en Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webwinkel van maison GLDN verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Stripe en Mollie (link: www.stripe.be en www.mollie.be) en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. De Klant is tevens verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.
Voor de boeking van diensten, kan de betaling via overschrijving worden uitgevoerd, conform de aangaven op de factuur.
6.2. Maison GLDN aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

Artikel 7 – Aanbod & Voorraad producten
7.1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door maison GLDN. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
7.2. De beschikbare hoeveelheden van producten die eventueel op de website worden vermeld, zijn louter informatief en scheppen geen verbintenissen in hoofde van maison GLDN.
7.3. Maison GLDN behoudt zich het recht voor een product niet te leveren en een bestelling te annuleren indien dit product na bestelling niet meer op voorraad blijkt te zijn bij maison GLDN. De Klant zal hier ten spoedigste van worden verwittigd via e-mail aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. De Klant heeft de mogelijkheid om de eventuele andere, tezelfdertijd bestelde producten te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

Artikel 8 – Levering en risico-overdracht
8.1. Producten besteld via de webwinkel www.maisongldn.be worden pas geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikel 4 van de huidige algemene voorwaarden. Ze worden geleverd in België of Nederland op het door de Klant opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling. Maison GLDN verzendt geen producten naar postbusadressen.
8.2. Maison GLDN is gerechtigd de bestelde goederen in meerdere keren te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door maison GLDN gedragen.
8.3. De levering gebeurt via het eigen vervoer van maison GLDN of door een externe transportfirma naar keuze van maison GLDN en wordt in persoon overhandigd aan de Klant, of bij afwezigheid, bij de buren van de Klant (tenzij expliciet door de Klant uitgesloten) of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is.
De leveringsbon dient te allen tijde door de Klant (of bij afwezigheid, de buren of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) te worden ondertekend.
8.4. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard, niet-verzekerde verzending. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.
8.5. Maison GLDN streeft naar een zo kort mogelijke leveringstermijn en doet al het mogelijke om de op de website vermelde termijnen te respecteren. De vermelde leveringstermijnen doen in hoofde van maison GLDN geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Concreet bedraagt de leveringstermijn minimaal 2 werkdagen en maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. In de mate van het mogelijke zal maison GLDN de Klant verwittigen in geval de verwachte leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Daartoe wordt de Klant verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling zijn contactgegevens te vermelden.
8.6. Indien nodig naar mening van maison GLDN, kan deze de Klant contacteren om de juistheid van de bestelling te controleren alvorens tot levering van de bestelling over te gaan. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering die echter niet aan maison GLDN kan worden ten laste gelegd.
8.7. Maison GLDN kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Maison GLDN is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Artikel 9 – Herroepingsrecht
9.1. Voor zover de Klant een consument is in de zin van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, heeft hij het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen of de bestelde producten terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten die voor rekening van de Klant zijn (‘wettelijk herroepingsrecht’).
9.2. Voor producten verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt door handtekening van de leveringsbon. Bij levering in meerdere malen geldt de dag van de laatste levering.
9.3. Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten, originele, niet bevuilde verpakking, met complete inhoud en zonder beschadigingen aan de verpakking of het etiket.
9.4. De Klant oefent zijn herroepingsrecht uit door een ondubbelzinnige, schriftelijke verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt en dewelke via het retourportaal op de website www.maisongldn.be kan worden gericht aan maison GLDN. De terugbetaling zal desgevallend worden uitgevoerd via de methode die geselecteerd werd bij de initiële betaling.
9.5. De Klant zendt de goederen terug of overhandigt deze rechtstreeks tegen ontvangstbevestiging aan de contactpersoon van maison GLDN voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan maison GLDN zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld. Retourkosten zijn steeds ten laste van de Klant en bedragen 5,00 EUR voor een retourzending uit België en 9,00 EUR voor een retourzending uit Nederland. Deze bedragen worden verrekend met het terug te betalen bedrag.
9.6. Van zodra de Klant op rechtmatige wijze gebruik maakt van zijn recht op herroeping, engageert maison GLDN zich om het totaalbedrag van de bestelling (incl. de oorspronkelijke verzendingskosten tenzij de Klant de bestelling is komen ophalen, of een andere dan door maison GLDN voorgestelde vervoerder heeft gekozen) terug te betalen binnen een termijn van maximum 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen door maison GLDN en dit en dit volgens de betaalmethode die werd gebruikt voor de bestelling.
9.7. Zonder afbreuk te doen aan het wettelijk herroepingsrecht, beschikt de Klant over een conventioneel herroepingsrecht van 20 dagen na ontvangst om de producten zonder opgave van redenen terug te sturen. Deze terugzendmogelijkheid laat de Klant aldus toe om, zelfs nadat de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken, de overeenkomst te annuleren door de artikelen terug te sturen naar maison GLDN, binnen de 20 dagen na ontvangst. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na de levering aan de Klant of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is.
9.8. De volledige retourprocedure is na te lezen op: https://maisongldn.be/pages/retouren. Een retourprocedure kan opgestart worden via: https://maisongldn.shipping-portal.com/returns/

Artikel 10 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen
10.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door maison GLDN krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van maison GLDN beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
10.2. Maison GLDN is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.
Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de webwinkel www.maisongldn.be, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Maison GLDN heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.
Tenslotte kan maison GLDN niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten. Indien maison GLDN wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze er de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.
10.3. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de boeking van de dienst.
10.4. www.maisongldn.be is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van maison GLDN. Maison GLDN heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door maison GLDN, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van maison GLDN, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webwinkel www.maisongldn.be zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van maison GLDN.

Artikel 12 – Verwerking persoonsgegevens
12.1. Door een bestelling te plaatsen of een dienst te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan maison GLDN om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verzending van de door hem bestelde producten of diensten. Daarnaast, en opnieuw enkel mits uitdrukkelijk akkoord vanwege de Klant, kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van maison GLDN.
12.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, maison GLDN, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan maison GLDN, met maatschappelijke zetel te 2530 BOECHOUT, Hugo Verrieststraat 35 richten.
12.3. Alle persoonsgegevens die via de webwinkel www.maisongldn.be worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Artikel 13 – Klachten
Eventuele klachten dienen, onverminderd het hierboven bepaalde in verband met de herroepingsrechten, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de producten, gericht worden aan maison GLDN per e-mail aan rhea@maisongldn.be.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties
14.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen maison GLDN en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
14.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen maison GLDN en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.


Als je nog vragen hebt over het kopen van Producten via www.maisongldn.be, kunt u per e-mail (rhea@maisongldn.be) of per telefoon (+32 475 846 330) contact opnemen met de Klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00u en 17.00u, uitgezonderd op zon- en feestdagen.


maison GLDN (maart 2018)